Algemene diensten overeenkomst

Deze post is ook beschikbaar in: en de

1. Voltooiing van het reiscontract
Door te registreren, wat per post, fax of online kan worden gedaan, biedt de klant Funduro Tours de sluiting van een reiscontract. Dit is het resultaat van de schriftelijke bevestiging door Funduro Tours, waarbij Funduro Tours zich zo spoedig mogelijk de goederen probeert te verwerken en te verzenden. De klant is gebonden aan zijn offerte voor 14 dagen na ontvangst van de aanvraag.

 

2. Betaling en levering van de reisdocumenten
Een borgsom van € 400, – dient betaalt te worden bij het sluiten van het contract.. De overige reisprijs moet uiterlijk 3 weken voor het begin van de reis worden betaald. De betaling kan alleen via overschrijving worden gedaan. De reisdocumenten worden ten vroegste na ontvangst van de totale prijs op rekening van Funduro Tours verzonden, maar uiterlijk een week voor de reisdatum. Indien de originele documenten om redenen van tijd niet meer mogelijk zijn, worden de bonnen per fax of per e-mail verzonden en de vliegtickets worden op de luchthaven gedeponeerd. Eventuele extra kosten worden in rekening gebracht. Als de deposito of de definitieve betaling binnen een redelijke termijn niet door Funduro Tours is ontvangen, behoudt Funduro Tours zich het recht voor om de reservering te annuleren.

 

3. Diensten
De reikwijdte van de contractuele diensten / verplichtingen is afgeleid van de dienstomschrijving in het prospectus, de details op www.funduro.com, alsmede van de informatie die in de reisbevestiging is vermeld. In geval van onvoorziene gebeurtenissen behoudt Funduro Tours zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de omvang van de diensten, die de klant op de hoogte brengen bij het boeken.

 

4. Prestatie en prijswijzigingen
De individuele reisdiensten worden zorgvuldig geselecteerd, gepland en samengesteld door Funduro Tours. Wijzigingen en afwijkingen van individuele diensten / verplichtingen uit de overeengekomen inhoud van het reiscontract, die nodig zijn na de sluiting van het contract (bijv. Wijzigingen in de route) zijn mogelijk voor zover ze niet belangrijk zijn en geen invloed hebben op de totale reis. Indien meer dan 4 maanden verstreken zijn tussen de sluiting van het contract en het begin van de reis, behoudt Funduro Tours zich het recht voor de door de boeking bevestigde prijzen te wijzigen bij een verhoging van de vervoerkosten of verplichtingen voor bepaalde diensten in de mate van hun stijging per persoon op het tarief effect heeft. Mogelijk. Funduro Tours biedt de klant een gratis transfer of een gratis annulering. Bij een latere wijziging van de reiskosten zal Funduro Tours de klant onmiddellijk, maar uiterlijk 21 dagen voor het begin van de reis, de klant informeren. Prijswijzigingen vanaf deze datum zijn niet langer toegestaan. Bij prijsstijgingen van meer dan 5% of bij een substantiële wijziging van een belangrijke transportprestatie / -plicht, is de klant gerechtigd de contract gratis te onttrekken. De klant dient deze rechten onmiddellijk na de informatie op Funduro Tours te eisen.

 

5. Overdracht, vervanging
Als de klant wijzigingen aanbrengt aan de geboekte diensten (wijziging van de boeking) na afloop van het contract, wordt een verwerkingskosten van € 50, – per boeking of per geboekt persoon tot de 32e dag voor vertrek in rekening gebracht. Later rebooking verzoeken kunnen alleen worden behandeld als herroeping of nieuwe registratie. De klant kan worden vervangen door een derde tot aan het begin van de reis, mits deze laatste voldoet aan de speciale reisvereisten en voorkomt dat hij / zij niet deelneemt aan wettelijke voorschriften of officiële bestellingen.

 

6. Herroeping door de klant
De klant kan te allen tijde voor het vertrek van het reiscontract onttrekken. Belangrijk is de ontvangst van de verklaring bij Funduro Tours. De aangifte via aangetekende brief wordt aanbevolen. Als de klant zich uit het reiscontract onttrekt of de reis niet accepteert, kan Funduro Tours redelijke vergoeding vragen voor de voorzorgsmaatregelen en kosten. De berekening van de vergoeding is het moment waarop de eerste contractuele dienst begint, bij het boeken van een reispakket, de boeking van meerdere enkele servicekredieten. Deze datum geldt ook als reisdatum voor alle andere diensten. Deze onttrekkingskosten zijn:
• Tot 30 dagen voor aankomst, 20% van de reisprijs
• Tot 22 dagen voor aankomst, 25% van de reisprijs
• Tot 15 dagen voor aankomst, 40% van de reisprijs
• Tot 7 dagen voor aankomst, 60% van de reisprijs
• Tot 4 dagen voor aankomst 80% van de reisprijs
• Korter dan 4 dagen of bij niet-aankomst van de reis 100% van de reiskosten van het evenredige deel van de reisprijs die voor de geannuleerde personen verloren gaat, in ieder geval tenminste 50 euro per persoon.
Funduro Tours en de klant is echter in elk geval het recht om hogere of lagere schade te bewijzen.

 

7. Terugbetaling van ongebruikte diensten
Indien de reiziger geen gebruik maakt van individuele diensten als gevolg van vroegtijdig vertrek of om andere redenen die binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied vallen, streeft Funduro Tours naar de kosten van de begunstigden. Er is echter geen aanspraak op vergoeding, evenmin wordt deze verplichting afgetreden bij volledig onbeduidende of ondergeschikte voordelen.

 

8. Terugtrekking, annulering door Funduro Tours
Funduro Tours kan zich voor het begin van de reis onttrekken aan het reiscontract of het opzeggen nadat de reis is begonnen indien:
A) de storting of de uiteindelijke betaling van de klant niet is ontvangen door Funduro Tours in overeenstemming met artikel 2 van deze voorwaarden.
(B)  het niet naleven van een termijn als de reiziger blijvende verstoring van de uitvoering van de reis heeft of, indien hij onrechtmatig is in zoverre, dat de onmiddellijke beëindiging van het contract gerechtvaardigd is, b.v. In geval van herhaalde inbreuken op orders van de Tourguide of grof roekeloze hantering van de motor. In dit geval behoudt Funduro Tours het recht op de reiskosten, maar moet de waarde van de opgeslagen uitgaven gecrediteerd worden.
C) tot 4 weken voor aankomst, indien het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt. Eventuele reeds gemaakte betalingen worden onverwijld terugbetaald door Funduro Tours.
D) tot 4 weken voor de reis, als de uitvoering van de reis van
Funduro Tours onredelijk is, omdat b.v. Door een laag boekingsvolume zullen de kosten van Funduro Tours in geval van de reis een overschrijding zijn van het limiet van het slachtoffer ten opzichte van de reis. Gefinancierde betalingen worden onverwijld terugbetaald.

 

9. uitzonderlijke omstandigheden
Als de reis aanzienlijk wordt belemmerd, bedreigd of aangetast door onvoorziene overmacht, natuurlijke catastrofes, stakingen, crises of officiële bevelen (territoriale belemmeringen), kan de reis het reiscontract beëindigen. Funduro Tours heeft recht op een redelijke vergoeding voor de reeds verrichte of voltooide diensten na afloop van de reis. Funduro Tours is verplicht de nodige maatregelen te treffen, met name om de passagiers terug te vervoeren. Eventuele bijkomende kosten die hieruit voortvloeien, worden half betaald door beide partijen.

 

10. Aansprakelijkheid
Funduro Tours is verantwoordelijk voor de zorgvuldige voorbereiding van de reis, de zorgvuldige selectie en het toezicht op de dienstverleners, de juistheid van de dienstomschrijving, de juiste levering van de overeengekomen diensten en de fouten van de personen die met de dienstverlening zijn belast.

 

11. Beperking van aansprakelijkheid, aansprakelijkheid van klant / reiziger
Funduro Tours is niet aansprakelijk voor eventuele verplichtingen in verband met diensten van derden die alleen worden meegedeeld, mits deze uitdrukkelijk in de uitnodiging tot inschrijving uitdrukkelijk worden geïdentificeerd.
Funduro Tours is ook niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoorziene gebeurtenissen van overmacht (staking, natuurlijke catastrofe, stretching of dergelijke) of niet-toerekenbare acties van derden. De contractuele aansprakelijkheid van Funduro Toursist is beperkt tot de triple reisprijs, mits de schade die de reiziger heeft geleden, met uitzondering van lichamelijke schade, niet opzettelijk of grof nalatig is. De aansprakelijkheid voor schade aan eigendom is beperkt tot € 4.000 per persoon voor alle aanspraken op vergoeding van de reiziger voor onbevoegde acties die niet zijn gebaseerd op opzettelijke bedoeling of grove nalatigheid. De reiziger is aansprakelijk voor alle nadelen die zijn veroorzaakt door weggelaten, onjuiste of onvolledige informatie in de reisaanvraag, mits hij hiervoor verantwoordelijk is. De reiziger is verantwoordelijk voor zijn lichamelijke en gezondheidstoestand, evenals zijn eigen veiligheid tijdens de begeleide enduro tours. Hij is verplicht om voldoende beschermende kleding te dragen en om zijn rijvaardigheid kritisch te controleren. Funduro Tours onderneemt geen verplichting om de auto van de reiziger te controleren, ook al zal Tourguide ernaar streven om de routekaart aan te passen aan de passagierscapaciteiten. Er is altijd de mogelijkheid om de Tourguide te vragen om de motor over moeilijke passages te rijden. Om de specifieke risico’s te verduidelijken en te regelen, ondertekent de reiziger tegelijkertijd een verklaring van aansprakelijkheid als de boeking, die deel uitmaakt van het reiscontract. Zonder deze uitleg kan de boeking van Funduro Tours niet worden bevestigd. De reiziger is aansprakelijk voor schade aan de motor die door zichzelf veroorzaakt wordt. In geval van schade die niet door de reiziger wordt veroorzaakt (motor schade, steenkracht, enz.), Behalve schade veroorzaakt door de herfst, zal Funduro Tours de kosten dragen van het repareren van het voertuig. Om de financiële last in geval van een vordering te verminderen heeft Funduro Tours autoverzekering voor alle motoren uitgezonden.

 

12. Identiteit van de exporterende luchtvaartmaatschappij op geboekte vluchten
Ingevolge EU-verordening VO 2111/05 zal Funduro Tours de klant informeren over de identiteit van de luchtvaartmaatschappij voor alle transportdiensten op de uitgaande en retourvlucht voordat de overeenkomst wordt gesloten. In deze mate verwijzen wij u naar de informatie over de werkmaatschappij (en) in de respectieve schriftelijke bevestiging van de boeking. Eventuele wijzigingen aan de luchtvaartmaatschappijen die de vlucht uitvoeren na afloop van het contract, worden zo spoedig mogelijk doorgestuurd naar Funduro Tours.

 

13. Vluchttijden
Voor zover Funduro Tours vliegtijdstippen aankondigt voor het versturen van de vliegtickets, is dit onderhevig aan de wijziging van de luchtvaartmaatschappij. De klant moet ten minste 3 dagen vóór de betreffende vluchtdatum door de betreffende luchtvaartmaatschappij worden bevestigd. Voor vluchtvertragingen en wijzigingen in de retourvlucht is Funduro Tours niet aansprakelijk, als deze niet te wijten zijn aan een fout van Funduro Tours. Ook al heeft de luchtvaartmaatschappij zijn aansprakelijkheid in dit opzicht daadwerkelijk uitgesloten.

 

14. Garantie, remedies, samenwerkingsverplichtingen
Funduro Tours streeft ernaar om de individuele reisdiensten zorgvuldig te selecteren en samen te stellen, de dienstverleners te controleren en zo de klanttevredenheid maximaal te waarborgen. Desalniettemin kunnen individuele dienstverleningen om verschillende redenen tekortkomingen hebben uit het oogpunt van de passagier, die niet alleen een ongemak, maar ook een negatief effect op de reis heeft. Indien de reis- of individuele reisdiensten niet in overeenstemming zijn met de overeenkomst, kan de reiziger om hulp vragen bij gids of direct bij Funduro Tours. Voor de duur van de niet-contractuele dienstverrichting kan de reiziger, voor zover hij de kennisgeving van het gebrek niet schuldig maakt, een overeenkomstige verlaging van de prijs van de ticket vragen. Als een aanzienlijke tekortkoming wordt veroorzaakt tijdens de reis en niet binnen een redelijke termijn door Funduro Tours wordt gerepareerd, heeft de reiziger het recht om het reiscontract te beëindigen. Het vaststellen van een dergelijke deadline is niet nodig als het remedie onmogelijk is. Dit wordt geweigerd door een gids of door Funduro Tours of een onmiddellijke beëindiging van het contract is gerechtvaardigd door een speciale belangstelling van de klant. Indien de reiziger van Funduro Tours gebruik wenst te maken voor reductie, schadevergoeding of andere redenen, worden deze vorderingen slechts binnen één maand na de contractueel geplande beëindiging van de reis bij Funduro Tours, aan de Ziegelhütte 14, 97320 Mainstockheim, geregistreerd. De ontvangst van het recht op vordering bij Funduro Tours is van cruciaal belang voor de nakoming van deze deadline. De reiziger is wettelijk verplicht deel te nemen aan eventuele prestatieverstoringen, om schade te vermijden of zo laag mogelijk te houden. De reiziger is ook verplicht de reisgids tijdig in kennis te stellen van dreigende gevaren, overbelasting van uw eigen auto, eventueel defecten op de motor etc.

 

15. Overeenkomst inzake de geldigheid van het Verdrag van Montreal (28 mei 1999)
De reisiger gaat hierbij akkoord met de touroperator dat hij niet verantwoordelijk zal zijn voor de rechten die hem door het Verdrag van Montreal zijn toegekend, met name compensatie voor niet-promotie, vertraging van vluchten, overboeking, annulering van vluchten of vertraging bij aankomst van reisbagage. De vervoerder werkt in de naam van de reiziger. Alleen indien en voor zover de reiziger niet in staat is zijn vordering tot schadevergoeding tegen de luchtvaartmaatschappij af te dwingen, behoudt hij zich het recht voor deze rechten tegen Funduro Tours te verzekeren. Een verlies aan rechten voor de reiziger wordt uitdrukkelijk uitgesloten door deze overeenkomst. Krediet voor de verlaging van de reiskosten: Als de reiziger vergoedingen ontvangt overeenkomstig het Verdrag van Montreal of zijn uitvoeringsverordeningen, gaat hij akkoord nu deze betalingen toe te passen op mogelijke garantie vorderingen tegen Funduro Tours overeenkomstig art. Paragraaf 13 van deze ADO’s.

 

16. Paspoort-, Visum- en Gezondheidsregels
De reiziger is verantwoordelijk voor de naleving van alle paspoort-, visum- en gezondheidsvoorschriften die belangrijk zijn voor de uitvoering van de reis. Dit geldt met name voor het voeren van een geldig rijbewijs voor de geboekte motor klasse. Eventuele ongemak die de reiziger zou kunnen veroorzaken als gevolg van niet-naleving, wordt door hem gedragen, behalve in geval van onrechtmatig misbruik of niet-openbaarmaking van Funduro Tours. Funduro Tours is vastbesloten om Duitse klanten te informeren over belangrijke bepalingen; Het bevoegde consulaat zal informatie verstrekken aan klanten van andere landen.

 

17. Invaliditeit van voorzieningen
De invaliditeit van de individuele bepalingen van het reiscontract of deze reisvoorwaarden leidt niet tot de invaliditeit van het gehele reiscontract.

 

18. Rechts, jurisdictie
De uitlegging van deze reisvoorwaarden, de reisovereenkomst en alle aanspraken van de contractuele partijen worden uitsluitend geregeld door de Duitse wetgeving. De jurisdictie van Funduro Tours is Würzburg. Voor klachten van
Funduro Tours tegen de reiziger is de woonplaats van de reiziger, tenzij de actie is gericht tegen een volledige koper; In dit geval is het gerechtshof München.

 

19 Organiseerder van het evenement
Funduro Tours, eigenaars Hans-Jürgen Neujahr & Swen Kleibrink, Ziegelhütte 14, D-97320 Mainstockheim, Duitsland Tel: (0049) -9321 927 983, fax: 38231225, e-mail: [email protected]

Spread the love

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies, voorwaarden en privacybeleid. more information

Deze website of haar externe tools maken gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren en die nodig zijn om de doeleinden te bereiken die worden geïllustreerd in het cookiebeleid. Als u meer wilt weten of uw toestemming voor alle of sommige cookies wilt intrekken, raadpleegt u het cookiebeleid. Door deze banner te sluiten, door deze pagina te scrollen, op een link te klikken of op een andere manier door te gaan met browser, gaat u akkoord met het gebruik van cookies, voorwaarden en ons privacybeleid.